Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VHV

De Vereniging Huurders Volendam (VHV) nodigt de huurders van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang uit voor de Algemene Ledenvergadering. De VHV behartigt de belangen van de huurders (en de toekomstige huurders) van De Vooruitgang. Uw inbreng is van groot belang.

Datum: dinsdag 29 oktober 2019
Tijd: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Locatie: AMVO

1. Opening
2. Voorstellen bestuursleden van de VHV en wat de VHV doet en voor u kan betekenen
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 6 november 2018
4.Thema: “Overlast, samen kunnen we het oplossen!”

Sprekers:
- mevrouw Inez de Jaegher van BeterBuren
- mevrouw Kitty Kruidenier, wijkagent te Volendam
- mevrouw Petra Bakker, wijkagent te Volendam

5. Wijziging statuten ( zie toelichting)
6. Kascommissie: verzoek om twee leden

*** PAUZE ***

7. Benoeming van de Kascommissie
8. Resultaten enquête in 2018, gehouden onder bewoners van vijf complexen (de resultaten worden tijdens de Algemene ledenvergadering uitgereikt en mondeling toegelicht door de voorzitter)
9. Verloting van één maand huur onder de aanwezige huurders
10. Rondvraag
11.Sluiting (ca. 21.30 uur)

Toelichting agendapunt 5: Statutenwijziging

Toevoeging van agendapunt 5 "Statutenwijziging". De rest van de agendapunten schuift er dan eentje op, uiteraard.

Dat gaat dan even voor het verzoek om kascommissieleden. Kan meteen worden uitgelegd, a.d.h.v. de wijzigingen in de statuten, waarom we er (slechts) twee zoeken.

Deze wijzigingen per artikel graag nog even meesturen, zijnde:

- artikel 4 punt 12: Lid van de vereniging kunnen uitsluitend huurders en woningzoekenden (toekomstige huurders), wonend in etc.

- artikel 6 punt 3: (tweede zin) De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen, waarbij de meerderheid van de bestuursleden uit huurders of woningzoekenden
(toekomstige huurders) dient te bestaan.

-artikel 14 punt 2: ..... een jaarlijks uit haar midden te kiezen kascommissie, bestaande uit twee leden. Een commissielid wordt gekozen voor een periode die in beginsel twee jaar duurt.

-artikel 17: De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. bijdragen van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang;
b. eventuele legaten, erfstellingen en schenkingen.

-artikel 22 punt 2: de toevoeging: 2. Onder het woord ‘schriftelijk’ wordt in deze statuten ook “per e-mail” bedoeld.