29 oktober 2020

Annulering van de algemene ledenvergadering

Beste leden van de Vereniging Huurders Volendam,

I.v.m. de strengere richtlijnen van de overheid, heeft het bestuur van de VHV moeten besluiten de Algemene Ledenvergadering van de VHV van dit jaar te annuleren.
We hadden gepland deze te houden op dinsdag 27 oktober a.s., maar we kunnen deze, helaas, niet door de opgelegde regels laten plaatsvinden.

Ondanks deze annulering willen wij u toch op de hoogte houden wat wij het afgelopen jaar hebben besproken en geregeld in vergaderingen (wel of niet via beeldverbindingen) met woningbouwcorporatie De Vooruitgang.
We willen deze nieuwsbrief dan ook in de vorm van een soort agenda opstellen en per punt ons commentaar en kort verslagje van afgelopen jaar aan u aanbieden.

De volgende punten zijn in 2020 de revue gepasseerd:
1. Opening met voor alle zekerheid nog even voorstellen van de bestuursleden,
waarbij geen wijzigingen zijn geweest:
Harry Hulskemper - voorzitter, e-mail: h.hulskemper@quicknet.nl
Bea de Smet - secretaris, e-mail: b_de_smet@hotmail.com
Jaap Veerman - penningmeester, e-mail: famveerman75@ziggo.nl
Peter Kemper - lid, e-mail: kemper.peter@gmail.com
Marian Leeflang - lid, e-mail: mjh.overmars@hotmail.com
Kees Tol - lid, e-mail: de.parre@me.com

2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 29 oktober 2019.
Voor alle zekerheid is dit met deze nieuwsbrief nog meegestuurd.
Wanneer er op- of aanmerkingen zijn, kunt u die via de website, facebook of de
bekende e-mailadressen laten weten. Wij zullen dan, indien nodig, z.s.m.
antwoorden.

3. Thema: Dilemma's bij woningtoewijzing(en).
Wij hadden dit jaar een spreker willen uitnodigen, die een zeer verhelderende
voordracht had kunnen houden over de (vele) dilemma's die er, op dit moment,
bij het toewijzen van woningen, w.o. uiteraard ook huurwoningen.
We zullen trachten dit punt te verschuiven naar de ALV van 2021.

4. Kascommissie.
Tijdens de vergadering van 29 oktober 2019 is een nieuwe kascommissie benoemd,
t.w. de dames Visser en Van Baarsen.
De geplande datum voor de kascontrole, 20 oktober jl., kon door de verscherpte corona-
maatregelen geen doorgang vinden. Een nieuwe datum zal, z.s.m. belegd worden.
Het verslag van deze kascommissie zal u dan ook snel worden toegestuurd.

5. Informatie van de VHV:
- op 19 december 2019 zijn de gewijzigde en in de vergadering van 29.10.2019
goedgekeurde, statuten ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
- in de vergadering van VHV met De Vooruitgang van 27 januari 2020, zijn o.a.
de volgende zaken aan de orde gekomen en besproken:
het jaarverslag van de Vooruitgang over 2019.
Dhrn. Kemper en Hulskemper hebben dit (en petit comité, i.v.m. coronarichtlijnen) besproken met mevr. Claudia Schilder en dhr. Ben Veerman.
Een aantal opmerkingen en aanvullingen zijn onzerzijds zijn in het stuk opgenomen.
Één van de VHV-bestuursleden, t.w. dhr. Kemper, zal betrokken worden bij de oplossingen van een evt. geschil tussen huurder en corporatie.
N.a.v. de uitslag van de enquête over de coronapandemie, op het klantenpanel, hebben we gevraagd hoe het met de voorlichting door de corporatie zit. Mevr. Schilder legt uit dat de corporatie dit niet apart behoeft te doen, maar dat alle relevante informatie op de website van het RIVM, GGD, of Gemeente staat.
In één van de complexen is een persoon positief getest (op het moment van deze vergadering) De Vooruitgang heeft de medebewoners per brief en, waar mogelijk, per e-mail op de hoogte gesteld.
Er waren op dit moment 5 aanvragen voor huurbevriezing, waarvan er drie zijn goedgekeurd.
- in de vergadering van de VHV met de Vooruitgang op 15 juni 2020, zijn o.a.
de volgende zaken aan de orde gekomen en besproken:
Het financieel meerjarenoverzicht en begroting van de VHV wordt besproken en aangenomen. De penningmeester zal de dames van de kascommissie gaan uitnodigen om de financiën te controleren.
Verschillende vragen over de in december 2019 ondertekende jaarschijf 2020 van de Prestatieafspraken met de gemeente worden behandeld en beantwoord. Twee onderwerpen, WMO en schuldhulpverlening, zijn door-
geschoven naar de nieuwe jaarschijf.
De voorgestelde huurverhoging voor 2020, kreeg de VHV dit jaar voor het eerste als adviesaanvraag toegestuurd. Dhrn. Kemper en Hulskemper, waren voordien al bij mevr. Schilder op bezoek geweest om diepgaand in te gaan op deze cijfers. Ze konden melden dat de Vooruitgang geheel volgens de regels de verhoging op 1 juli wil laten ingaan, met gepaste aandacht voor problemen bij huurders i.v.m. de coronacrisis.
De VHV heeft dan ook positief geadviseerd, deze huurverhoging als zodanig toe te passen.
Mevr. Schilder en dhr. Hulskemper delen de vergadering nog mee, dat zij samen met mevr. Heikoop en dhr. Mulder van resp. de Wooncompagnie en huurdersvereniging de Vijfhoek, door het programma Studio Klein van
de L.O.V.E.-tv, geïnterviewd zullen gaan worden, m.n. over de Friese Vlaak.
- in de vergadering van de VHV met de Vooruitgang op 15 september 2020, zijn o.a.
de volgende zaken aan de orde gekomen en besproken:
Mevr. Schilder meldt dat de Vooruitgang het Plan van Aanpak Duurzaamheid, opgesteld door Atriensis, als bindende leidraad zal volgen.
N.a.v. dit plan krijgt de VHV inzicht in een aantal, geanonimiseerde verbruiksgegevens, vanaf 2016. Hiermee kunnen we kijken of de aanpak in de juiste richting gaat.
De woningen, die verduurzaamd moeten worden (ruim 100 stuks), niet allemaal meteen aangepakt. De Vooruitgang gaat voorlopig alleen woningen die in mutatie (van de ene naar de volgende huurder) zijn. Dat
geeft de minste overlast. In 2020 zijn dat er tot nu toe vijf geweest.
Per 1 januari 2012 komt er een nieuwe energie-index, NTA8800, ingesteld. Dit is een nieuwe methode, waarbij ook omgevingsfactoren worden meegenomen. Hierdoor moeten de woningen weer opnieuw geheel beoordeeld worden, door een inspecteur.
M.b.t. het passend toewijzen, krijgt de VHV, in de persoon van Peter Kemper en Kees Tol, steekproefsgewijs, inzicht in een beperkt aantal, geanonimiseerde, toewijzingen. Hiervoor hebben deze heren plus de voorzitter een gesprek met de directeur, dhr. Fred de Boer.
Met dit inzicht kunnen we hardnekkige geruchten over oneerlijkheid en vriendjespolitiek beter beantwoorden.
de aankondiging van de themaraad op 1 oktober jl., met informatie voor de gemeenteraadsleden. Deze speciale raadsvergadering was in 2019 een groot succes. Echter kregen de Vooruitgang en de Wooncompagnie nu slechts een uur de tijd, wat wel erg mager is.
Een paar bestuursleden zullen de vergadering van de Vooruitgang en de Raad van Commissarissen over de financiële gang van zaken, 19 november a.s., bijwonen.
Tot slot worden een aantal klachten van huurders behandeld en voor afhandeling voorgedragen.
In de rondvraag nog een toelichting van mevr. Schilder over het doorstroombeleid. Om de doorstroming van (huur)woningen te bevorderen worden twee maal per jaar huurders van 75 jaar of ouder benaderd om evt. om een doorstroomurgentie te bewerkstelligen.
N.a.v. deze laatste vergadering, hebben dhrn. Peter Kemper, Kees Tol en Harry Hulskemper, een brainstormsessie mogen maken met mevr. Claudia Schilder en dhr. Ben Veerman over het begrip "passend toewijzen" en de uitvoering daarvan, m.n. inzake de toewijzingen voor de Friese Vlaak.
We zijn hierdoor heel wat wijzer geworden over de knelpunten en wrijvingen bij het toewijzen van (schaarse) woonruimte.

6. Prestatieafspraken tussen de Gemeente, de Vooruitgang (samen met de Woon-
compagnie) en de Huurdersverenigingen.
- 4 x per jaar is er werkgroepoverleg over de punten uit deze afspraken.
Hierbij heeft de VHV ook een goede inbreng.
- 2 x per jaar is er overleg met ook daarbij de wethouders Koning en Tuijp.
Tijdens het 2e overleg worden dan de te behandelen zaken en onderdelen voor het komende jaar vastgelegd, zodat die goed gemonitord kunnen worden.

Deze prestatieafspraken zijn onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:
Hfdst. 1: Overlegstructuur en monitoring van de woningvoorraad.
Hierbij hoeft de VHV niet veel bij te dragen. Dat loopt via de ambtenaar van de gemeente en de corporaties Vooruitgang en Wooncompagnie.
Hfdst. 2: Beschikbaarheid (woningbouw, woningaanbod en - behoefte, samenstelling sociale woningvoorraad).
Hier kan de VHV de eigen inbreng geven in de vorm van ideeën over locaties, soort voorzieningen, participatietraject van bijv. toekomstige huurders
Hfdst. 3: Betaalbaarheid (huurbeleid, passend toewijzen, armoedebeleid).
Hiermee heeft de VHV al wat meer betrokkenheid in de vorm van overleg over de huurverhoging(en), en evt. informatie van huurders over schuldsaneringen o.i.d.
Hfdst. 4: Duurzaamheid.
De VHV wordt hierbij meer en meer betrokken, via het geven van voorlichting aan huurders, samen met de corporatie.
Jaap Veerman en Harry Hulskemper hebben hiertoe een tweetal bijeenkomsten gehad met Atriensis, waaruit het Plan van Aanpak Verduurzaming is voortgekomen, wat de Vooruitgang als leidraad gebruikt.
De VHV kan hier haar expertise en informatie van huurders ook inbrengen. En ook, hopelijk vlug na de coronacrisis, het informeren en evt. opleiden van energiecoaches (via de Woonbond) ter hand nemen.
Hfdst. 5: Leefbaarheid.
Hier kan de VHV natuurlijk ook een grote steen bijdragen. Hiertoe zullen we meer direct contact met huurders moeten hebben en de daarbij verkregen informatie over overlast, ongecoördineerde werkzaamheden,
omgevingsonderhoud etc., inbrengen. Met het oog daarop heeft uw voorzitter zich aangemeld voor de werkgroep "Julianaweg", om inspraak en overleg te kunnen hebben over de komende reconstructie van deze weg, waaraan toch ook een aantal huurders wonen en de gemeente evt. vragen en opmerkingen kan meenemen.
Hfdst. 6: Zorgwoningen en bijzonder doelgroepen (wonen en zorg, vergunninghouders en woonurgenten).
hoofdstuk wordt besproken a.d.h.v. de Woonzorgvisie van de gemeente. Op dit moment ligt de visie voor de jaren 2018-2023 voor. Ik vertegenwoordig · de VHV in de vergaderingen hierover. (deze zijn helaas door de coronacris tijdelijk gecanceld). Maar de meeste onderdelen worden afgewerkt door gemeente en corporaties. Maar dit belet ons niet hier ook punten op in te brengen.
Wij hopen dat u de annulering van de algemene ledenvergadering zult begrijpen en hopen, dat we deze weer kunnen beleggen tegen het einde van oktober volgen jaar.

Het gaat u allen goed, blijf gezond en tot ziens.

  Terug naar nieuws