12 november 2019

Verslag algemene ledenvergadering Vereniging Huurders Volendam

Afgelopen 29 oktober was de algemene leden vergadering van de VHV - RvC van Stichting Woningbeheer “De Vooruitgang”. 
Bij deze het verslag van de vergadering.

Aanwezig: 54 personen, w.o. 40 huurders (1 toekomstige huurder kwam wat later).
Van de VHV: de heren H. Hulskemper, C. Tol, P. Kemper en de dames B. de Smet en M. Leeflang.
Van de Vooruitgang: de dames mevr. C. Schilder, J. Schilder en S. Steur.
3 sprekers: Mevr. I. de Jaegher van BeterBuren en
de 2 wijkagenten, mevr. K. Kruidenier en P. Bakker.

1 verslaggever van de NIVO.
1. Opening.
Voorzitter opent de bijeenkomst om iets over half acht met de melding dat de
penningmeester, Jaap Veerman, door wat fysiek ongemak niet aanwezig kan zijn.
Daarna geeft hij een korte toelichting over wat de VHV is en kan betekenen voor de
bij de woningcorporatie de Vooruitgang.
We zijn, na de woningwetwijziging in 2015, een volwaardige gesprekspartner van de
corporatie en de gemeente, op het gebied van woningbouw in alle sectoren en de daarbij
behorende vraagstukken.
We hebben contact met en zijn een verbinding naar de landelijke Woonbond, met daarbij de huur- en geschillencommissie.
Tot slot nog een agendawijziging. Er is een toegevoegd punt 5 "Statutenwijziging".
Dit wordt bij dit punt toegelicht.
De rest van de agendapunten wordt dientengevolge één cijfertje opgeschoven.

2. Voorstellen van de bestuursleden.
Het voorstellen van de zittende bestuursleden wordt kort gehouden.
Dit bestuur bestaat sinds vorig jaar uit de volgende personen;
Harry Hulskemper, voorzitter.
Bea de Smet, secretaris
Jaap Veerman, penningmeester
Marian Leeflang, lid
Kees Tol, lid.
Peter Kemper, lid.

3. Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 6 november 2018.
N.a.v. dit verslag komt er vanuit de vergadering één opmerking en één vraag:
Dhr. Karhof wil graag, in de volgende verslagen, de namen van vraagstellers genoemd zien.
Mevr. Huib Veerman wil graag weten hoe het met het, vorig jaar geïntroduceerde, klanten-
panel staat.
Mevr. Claudia Schilder van de Vooruitgang meldt, dat de beheerder van het panel afhankelijk
is van onderwerpen, die moeten komen van de deelnemers aan het panel. Deze stroom is nog
erg mager. Zij zal verdere initiatieven nemen om dit te verbeteren.
(Aanmeldingen en/of onderwerpen kunnen ingebracht via: (http://www.devooruitgang.com/klantenpanel.)

4. Het thema van deze bijeenkomst: "Overlast, samen kunnen we het oplossen".
- mevr. Kitty Kruidenier, wijkagent te Volendam, krijgt als eerste het woord.
Mevr. Kruidenier gaf aan, dat je niet voor alle (beginnende) misverstanden de politie zou
moeten inschakelen. Het misschien op te lossen incident, is vaak met praten al op te lossen.
Een heel belangrijk kernpunt van haar verhaal, was de manieren van oplichtingen, die
vooral door criminelen op oudere mensen worden toegepast.
Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van "zoete, of zielige verhaaltjes" a.d. voordeur,
waarbij er vaak door twee personen wordt aangebeld. De ene houdt een praatje en de ander
haalt, achter je rug om, spullen uit je woonkamer.
Je kan de politie wel altijd bellen (0900-8844), bij verdachte omstandigheden, zoals niet bewoners van een complex of wijk, of andere onbekenden, die de boel duidelijk aan het observeren zijn.
- hierna krijgt mevr. Inez de Jaegher het woord, namens BeterBuren.
In onze gemeente is het contract met deze organisatie begin van dit jaar getekend.
Sinds die tijd zijn er 50 zaken aan bod gekomen en zij n er 10 bemiddelaars opgeleid. Deze
bemiddelaars zijn allemaal vrijwilligers, die door professionals opgeleid worden, om een
beginnende (buren)ruzie, met gesprekken op te lossen.
In de regio wordt 60-70% van de gevallen opgelost, landelijk is dit 65-67%.
BeterBuren zoekt in onze gemeente nog naar meer vrijwilligers, die tot (professionele)
bemiddelaar worden opgeleid. Er zijn er nu 10 in de gemeente, maar tot haar teleurstelling
nog geen enkele uit de kom Volendam.
Deze mededeling leidt tot een korte conversatie tussen spreekster en zaal, dat het in Volendam erg gevoelig ligt, als dorpsgenoot als bemiddelaar op te gaan treden bij twee
andere dorpsgenoten. Want het is n.l. in de kom Volendam heel sterk "Ons Kent Ons!".
Toch is mevr. de Jeagher er van overtuigd, dat het in Volendam ook kan lukken.
Dus wijst ze op de website van BeterBuren en vraagt vooral Volendammers zich aan te
melden. (https://www.beterburen.nl/home/), (mailto:edam-volendam@beterburen.nl)
Al met al een zeer interessant en actueel onderwerp, wat de aanwezigen in de zaal tot
denken aanzette.
Tot slot wezen de beide dames nog op allerlei folders en informatie, welke bij het weggaan
mee naar huis genomen kon worden.

5. Statutenwijziging (toegevoegd agendapunt).
De bovengenoemde bestuursleden hebben zich de afgelop0en maanden gebogen over de
aanwezige statuten van de vereniging, die opgesteld en ondertekend zijn op 11 maart 2011.
Wij vonden dat bepaalde artikelen, aangepast moesten worden. I.o.m. de directeur van de
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang, dhr. Fred de Boer, zijn deze wijzigingen aange-
bracht door de notaris, dhr. Reimer Feitsma.
De bedoelde wijzigingen, zijn per artikel aan u toegestuurd, als aanvullend agendapunt.
Om deze wijzigingen goedgekeurd te krijgen en dus te implementeren, heeft het bestuur
een 3/4 meerderheid voorstemmers nodig.
Op de vraag van de voorzitter of de aanwezigen met deze wijziging konden instemmen,
reageerde de zaal unaniem positief. Niemand reageerde of wilde het woord voor een
toelichting of om een negatieve reactie te uiten.
Met deze uitslag van 100% voorstemmers kan de voorzitter naar de notaris, om deze
statutenwijzigingen, in het bijzijn van de notaris, te laten ondertekenen.
De voorzitter bedankte de stemmingsgerechtigde leden voor deze positieve inbreng.

6. Verzoek om twee kascommissieleden.
Bij de uitnodiging en agenda hebben wij, als bestuur, nog een toelichting meegestuurd,
waarom wij twee kascommissieleden zoeken. Voorafgaand aan de vergadering heeft geen
enkel iemand zich gemeld.
De voorzitter vraagt de aanwezigen, wie er bereid is om twee jaar de kas te komen controleren
bij onze (helaas afwezige) penningmeester dhr. Jaap Veerman.
Één mevrouw meldt zich hiervoor, te weten mevr. Joke Visser.
De voorzitter kondigt nu een, korte, pauze aan. Misschien denkt een ieder nog even over het
laatste verzoek na en wil zich na de pauze melden voor de kascommissie.

7. Benoeming 2 kascommissieleden.
Meteen na de pauze meldt zich een tweede kandidaat voor de kascommissie.
Dat is mevr. Aaf van Baarsen.
De kascommissie is hiermee benoemd voor twee jaar.
De voorzitter zal de twee dames in contact met onze penningmeester brengen, zodat de
controle over het lopende jaar kan plaatsvinden.

8. Korte toelichting op (uitgereikte) enquêteresultaten.
Vorig jaar, in augustus, zijn er in de 5 wooncomplexen van De Vooruitgang, enquêteformulieren
verspreid. Deze complexen hebben bij elkaar 243 wooneenheden. Hiervan zijn 65 ingevulde
formulieren terugontvangen. Dit resultaat valt, gezien het feit, dat er veel gepraat en gemopperd
wordt, wel een beetje tegen. De voorzitter heeft de resultaten en antwoorden op een rijtje gezet
en de meest voorkomende onderwerpen gerangschikt.
Het hoogst scoorde het complex Wester Ven met 38% ingevulde formulieren retour en het laagst
de appartementen a.d. Julianaweg met slechts 14%
De meest voorkomende onderwerpen waren, bij de positieve: het uitzicht, de isolatie, de afmeting,
de doucheruimte, dichtbij winkels, de recreatieruimte en het parkeren.
Bij de negatieve antwoorden kwamen het meeste voor: het ventilatiesysteem, te kleine balkons,
het (groen)onderhoud en het schoonmaken (centrale ruimten en galerijen).
Mevr. Huibje Veerman vraagt n.a.v. deze uitleg, waar de opmerking "gladheidbestrijding" vandaan
komt. Mevr. Aaf van Baarsen meldt, dat haar dochter, wonende in de Saturnustraat, hier ook last
van heeft. Voorzitter verklaart dat dit bij enkele complexen een probleem is, doordat de
toegangspaden vaak schuin aflopen. Hij vindt wel dat het probleem door de bewoners gezamenlijk
opgelost zou kunnen worden, door bij gladheid, met een paar bewoners even te gaan strooien of
vegen.

9. Verloting van een maand huur.
Dan het agendapunt, waar de meeste aanwezigen toch met spanning op zitten te wachten, de
verloting van een maand huur. Bij binnenkomst hebben de dames van de Vooruitgang, Claudia
Schilder, Jeanine Schilder en Sandra Steur genummerde bonnetjes aan de actuele huurders
uitgereikt. Gelukkig zijn de beide wijkagenten nog aanwezig, zodat het bestuur de lootjes in
betrouwbare handen kan geven. Zorgvuldig wordt de kan met lootjes geschud en er wordt één
lootje uitgetrokken, zodat één van de aanwezige huurders zeer gelukkig gemaakt kan worden.
Die woont n.l. één maand gratis in zijn of haar huis/appartement.

10. Rondvraag.
Voor de rondvraag komen de volgende vragen:
- Mevr. Veerman, Wester Ven kaart het probleem van de gladde, gele, steentjes rondom het
complex.
- Dhr. Nico Reuzenaar, ook wonende in dat complex, meldt dat er een gedeelte afgespoten is
en dus stroever gemaakt, maar dat niet alles gedaan is.
De vraag is dus: wanneer wordt de rest van deze gladde bestrating schoongemaakt en stroef
gemaakt. En kan dit regelmatiger onderhouden worden?
- Mevr. Diny Reuzenaar, Kielstraat, vraagt hoe het staat met de aangevraagde dubbele laad- en
losplek bij de hoofdingang van het complex Julianaweg/
Kielstraat gerealiseerd wordt. Voorzitter antwoord dat hij daar al zeer lang met de gemeente
over praat en dat het maar niet loskomt. Hij komt hierop terug.
- Mevr. Yvonne Schilder vraagt: Waarom worden er niet meer woningen gebouwd?
Voorzitter meldt dat de woningbouw afhankelijk is van heel veel factoren.
Het bepalen van de zeer weinige locaties, geschikt voor woningbouw.
Het, vaak stroeve, overleg met de gemeente, om deze weinig locaties toe te kennen aan de
woningcorporatie.
En natuurlijke de actuele problemen van de verscherpte milieueisen.
Hij verzekert de vraagsteller, dat de Huurdersvereniging overal bij betrokken wordt en de
druk op betrokken partijen blijft houden.
- Dhr. Joop van Pooij, vraagt om BeterBuren meer in te schakelen. Dat zullen we via onze
kanalen meer onder de aandacht brengen.

11. Sluiting.
Om ong. 21.20 kan de voorzitter de vergadering sluiten.

Mochten hier nog vragen en of opmerkingen over zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijk groet namens het bestuur,
Harry Hulskemper
Voorzitter

  Terug naar nieuws