03 januari 2019

Verslag alv VHV d d.6.11.2018.

Verslag algemene ledenvergadering Vereniging Huurders Volendam, 6 november 2018.
Aanwezig: 74 personen, w.o. 57 huurders of toekomstige huurders.
VHV: de heer H. Hulskemper (voorzitter)
de heer C. Tol
de heer J. Veerman
mevrouw B. de Smet
mevrouw M. Leeflang
De Vooruitgang: de heer B. Eeltink (spreker)
mevrouw S. Steur
mevrouw C. Schilder (spreekster)
Woonbond: de heer F. Agterkamp (spreker)
De heer J. van Leeuwen (spreker)
1. Opening.
Voorzitter opent de bijeenkomst om iets over half acht met een korte inleiding over wat de
VHV is en kan betekenen voor de huurders bij de woningcorporatie de Vooruitgang.
We zijn, na de woningwetwijziging in 2015, een volwaardige gesprekspartner van de
corporatie en de gemeente, op het gebied van woningbouw in alle sectoren en de daarbij
behorende vraagstukken.
We hebben contact met en zijn een verbinding naar de landelijke Woonbond, met daarbij de huur- en geschillencommissie.
De inleiding wordt beëindigd met een korte vooruitblik op de agenda, de sprekers en de te houden verloting van een maand huur.
2. Voorstellen van de bestuursleden, plus benoeming nieuw bestuurslid.
Het voorstellen van de zittende bestuursleden wordt kort gehouden, om de ruimte te geven aan het introduceren van ons kandidaat-bestuurslid Jaap Veerman, voor de functie van
penningmeester.
Jaap stelt zich kort even voor, met naam en andere functies/activiteiten welke hij ontplooid
heeft.
De voorzitter stelt aan de vergadering voor om deze benoeming goed te keuren. Er zijn geen opgestoken handen of vingers te zien, met tegenstemmen, zodat Jaap Veerman unaniem als penningmeester in het bestuur gekozen worden.
Dit bestuur bestaat dus vanaf deze vergadering uit de volgende personen;
Harry Hulskemper, voorzitter.
Bea de Smet, secretaris
Jaap Veerman, penningmeester
Marian Leeflang, lid
Kees Tol, lid.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor het vertouwen in deze personen.
3. Korte impressie ALV d.d. 31.10.2017.
Deze is kort en beschrijft de bijeenkomst in de recreatieruimte van het complex Kielstraat/Julianaweg, met minder belangstellenden.
Hierna gaat de vergadering over naar:
4. De sprekers, met als 1e:
- mevr. Claudia Schilder van stichting woningbeheer De Vooruitgang.
Zij houdt een wervend pleidooi voor het enige tijd geleden ingestelde en ontworpen
Klantenpanel. Drie of vier keer per jaar zullen op dit panel een (bescheiden) aantal vragen
geplaatst worden, waarop de aangemelde deelnemers kunnen antwoorden en hun visie kunnen geven.
Samen met het onderzoeksbureau MAGIS Marketing & Research is de Vooruitgang van
mening dat er nog veel meer deelnemers aan dit klantenpanel zouden moeten komen.
Aanmeldingen kunnen geschieden via: http://www.devooruitgang.com/klantenpanel.
Onder de beantwoorders en inzenders van deze vragenlijst wordt elke keer een "Bottertje"
verloot.
- 2e spreker, dhr. Frank Agterkamp, consulent van de Woonbond.
Hij beschrijft, ondersteund met veel beelden, wat de Woonbond is, hoe de organisatie in
elkaar steekt en wat deze voor hurend Nederland betekent.
Zij zijn het overkoepelende orgaan voor lidorganisaties, zoals ook de VHV is en ook voor
individuele huurders.
Ze organiseren cursussen, themabijeenkomsten, discussiebijeenkomsten met verhuurders
en/of vertegenwoordigers van de overheid etc.
De Woonbond geeft ook heel veel brochures uit over allerlei onderwerpen, zoals het
bouwen en huren van een woning of appartement.
Tijdens zijn inleiding heeft dhr. Agterkamp het over bijv. de tendensen in de volkshuisvesting, zoals minder goedkope huurwoningen (terwijl daar meer en meer behoefte aan is), meer ongelijkheid tussen huurders en kopers, verschillen per regio en minder corporaties met meer woningen. Hij kan melden dat de wachttijd op een huurwoning in Volendam, landelijk gezien, zeer kort is. (max. 2 jaar, t.o.v. bijv. Amsterdam 19 jaar!).
Voor het opvragen van informatie, brochures en anderszins, verwijst hij naar de VHV, die dit materiaal voor u kan opvragen.
- 3e spreker is dhr. Jaap van Leeuwen, de energiedeskundige van de Woonbond.
Zijn inleiding bestaat uit twee delen: - een algemeen en wereldwijd verhaal over de noodzaak
tot energie besparen en CO2-neutraal wonen/werken.
Hij laat duidelijke beelden zien, hoe de aarde, vooral op het noordelijk halfrond, opwarmt en
beschrijft wat de gevolgen hiervan zijn.
Aan het slot van het 1e deel van deze inleiding, geeft dhr. Van Leeuwen een vijftal strategieën om CO2-neutraal te gaan wonen: 1. zelf besparen met kleine maatregelen en gedrag en het
opleiden van energiecoaches;
2. renoveren naar een beter/hoger energielabel;
3. meerdere campagnes voor zonnepanelen;
4. aansluiten op (duurzame) warmte.
5. Nieuwbouw.
Het 2e deel beschrijft de actuele stand van zaken, zoals een interessante tabel CO2-reductie-
opgave per alle 5 de energietafels die de overheid heeft ingesteld.
Hieruit blijkt dat de gebouwde omgeving, dus onze gewone woonhuizen, het minste hoeven terug te dringen, 3,4 megaton in 2030 t.o.v. de industrie bijv. 14,3 megaton!!
En dan vindt de overheid dat de woningcorporaties voorop moeten gaan lopen!
Dit moet dan gebeuren in de technische uitvoering van woningen en hun elektriciteit- en
warmtevoorziening en bijv. de financiering hiervan. Volgens dhr. Van Leeuwen is dit natuurlijk nog niet uitgekristalliseerd. Voor een door de overheid ingestelde pilot, op wijkniveau, waren 74 aanvragen, waarvan er 27 zijn aangewezen om aardgasvrij te worden.
Hieronder is ook de wijk Overwhere-zuid in Purmerend.


Er is een meldcentrum voor huurders met een hoge energierekening. Wanneer men denkt dat de isolatie beter kan, de verwarming vervangen zou moeten worden, de ramen nog uit enkel glas bestaan etc. kunt u dit melden op: https//www.woonbond.nl/meldpunt-energiealarm.
Al met al een zeer interessant onderdeel van deze inleidingen.
- als 4e en laatste spreker kwam dhr. Bernard Eeltink van de Vooruitgang.
Dhr. Eeltink schildert de situatie van de Vooruitgang.
Daarbij komt als eerste naar voren, dat deze verhuurder het niet zo slecht doet.
De, samen met de gemeente, afgesproken doelen, zoals het gemiddeld energielabel B halen voor het woningbestand, het beter isoleren van woningen etc., worden door de Vooruitgang gehaald. Wij als huurdersvereniging hebben hier regelmatig overleg over met de Vooruitgang en de gemeente. Dhr. Eeltink schetst nog even dat het voor woningcorporaties erg moeilijk is om voorop te lopen met technische uitvoering en installaties voor te verhuren woningen. Over 5 jaar o.i.d. is de techniek misschien weer heel anders, verder en waarschijnlijk ook goedkoper, zodat een corporatie dan met een te dure en onjuiste techniek de woningen verwarmt en verlicht.
Dus is de Vooruitgang zeer behoudend met te voorbarig handelen op dit gebied.
Ook het verkoopbeleid is erop gericht, oudere huizen, welke te duur zijn om qua duurzaamheid op orde te krijgen, te verkopen en er nieuwbouw, welke wel aan de toekomstige eisen voldoet er voor terug te krijgen.
Na deze sprekers is er een korte pauze, waarin verschillende aanwezigen hun vragen kunnen voorbereiden.
5. Er zijn meerdere vragen aan alle sprekers, welke zo mogelijk ter plaatse beantwoord zijn.
Vragen waar nog geen antwoord op kan komen gegeven, worden meegenomen en zullen
later aan de betreffende vragensteller beantwoord worden.
De beide heren van de Woonbond geven aan, dat er over de behandelde onderwerpen,
folders klaarliggen, die belangstellende mee kunnen nemen.
Ook kan de VHV nog zorgen dat er diverse folders aangevraagd kunnen worden bij de woonbond, via de huurdersvereniging of rechtstreeks.
5a. De voorzitter geeft een korte toelichting op de, in alle 5 appartementencomplexen van de
Vooruitgang, verspreide enquête. Er zijn er behoorlijk veel formulieren ingevuld
retour gekomen, zodat de verwerking wat langer duurt.
Twee zaken springen er al heel duidelijk uit: - schoonmaken
- parkeren.
De VHV komt hier nog op terug via een nieuwsbrief of een apart verslag.
5b. Als "klap op de vuurpijl" en laatste punt van de agenda: de Verloting van de maand huur!
Er zijn door Sandra en Claudia van de Vooruitgang 57 lootjes uitgegeven aan de aanwezige
huurders en toekomstige huurders en dhr. Frank Agterkamp is bereid gevonden, als volkomen onafhankelijk persoon, de trekking van het winnende lootje te verrichten.
6. Rondvraag.
Hierbij komen nog wat gerichte vragen uit de zaal betreffende de kosten voor de komende
energietransitie, de ongelijkheid in huren en het schoonmaken van bepaalde blokken en/of appartementencomplexen. Zo veel als mogelijk worden de vragen direct door de aangesprokene beantwoord. Waar dit niet mogelijk is wordt de betreffende informatie opgezocht en naderhand gericht medegedeeld.


7. Sluiting.
Om ong. 21.15 kan de voorzitter de vergadering, met een welgemeend ""bedankt, wel thuis en tot een volgende keer" sluiten.
N.a.v. de uitgereikte folders op de vergadering en op verzoek van de gemeente is aan de Woonbond een prijsopgave gevraagd, voor een voldoende aantal zgn. vouwfolders "bespaar energie".
Onderzocht zal worden of deze t.z.t. aan alle huurders of misschien zelfs aan alle inwoners van Edam-Volendam uitgereikt worden.
Hierin staan allemaal (kleinere) activiteiten, met besparingen per jaar, welke men thuis kan uit-voeren.
Namens het bestuur,
Harry Hulskemper, voorzitter.

  Terug naar nieuws